Trygg och kvalitativ tandvård

För en god munhälsa genom livet

Boka tidKontakta oss

Tandvårdsstöd Hur fungerar tandvårdsstödet?

Statligt tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet består av allmänna tandvårdsbidraget, särskilt tandvårds bidrag och högkostnadsskydd. Tandvårdsstödet kan minska dina tandvårdskostnader. Nedan finner du information om respektive stöd.

Allmänt tandvårdsbidrag

 

Kan jag få allmänt tandvårdsbidrag?

Du kan få allmänt tandvårdsbidrag om du:

 • Fyller minst 24 år under året.
 • Är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln. Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få allmänt tandvårdsbidrag.

Vad kan jag använda mitt allmänna tandvårdsbidrag till?

Du kan använda ditt allmänna tandvårdsbidrag till undersökningar, förebyggande behandlingar och all annan tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

Din tandläkare eller tandhygienist ska kunna ge dig besked om du kan använda ditt tandvårdsbidrag till den behandling du vill ha.

Hur mycket får jag?

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år. Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt.

Hur använder jag mitt allmänna tandvårdsbidrag?

För att du ska kunna använda ditt allmänna tandvårdsbidrag måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

Du behöver inte ansöka om bidraget, utan säg till din tandläkare eller tandhygienist att du vill använda ditt allmänna tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden.

Mer information finner du hos Försäkringskassan, klicka här.

Särskilt tandvårdsbidrag

 

Kan jag få särskilt tandvårdsbidrag?

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa.

Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du:

 • Fyller minst 24 år under året.
 • Är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln. Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få särskilt tandvårdsbidrag.

Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har något av följande:

 • Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös colit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Genomgår dialysbehandling
 • Är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • Genomgått en organtransplantation

Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. För att de ska kunna bedöma om du har rätt till bidraget behövs underlag. Vilka underlag som krävs beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning du har. Mer om dessa regler finns på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16) (socialstyrelsen.se)

Om din tandläkare eller tandhygienist inte kan bedöma om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan du förhandspröva rätten till särskilt tandvårdsbidrag. Det innebär att du eller din tandläkare/tandhygienist lämnar in en ansökan till Försäkringskassan för att pröva om du har rätt till bidraget. Ansökan om förhandsprövning görs via blanketten nedan och det är viktigt att du skickar med de underlag som behöver vara med vid ansökan. Vilka underlag som behövs varierar beroende på din funktionsnedsättning eller sjukdom och framgår tydligt av blanketten.

Blankett FK 7023 Ansökan om förhandsprövning särskilt tandvårdsbidrag

Vad kan jag använda det särskilda tandvårdsbidraget till?

Du kan använda bidraget till förebyggande tandvårdsåtgärder till exempel undersökning och tandrengöring.

Hur mycket får jag?

Det särskilda tandvårdbidraget är 600 kronor per halvår. Du får bidraget den 1 januari och den 1 juli varje år.

Användningen av bidraget går att dela upp. Du kan till exempel ta ut 200 kronor vid ett besök och 400 kronor vid nästa besök. Du kan inte spara bidraget från ett halvår till ett annat.

Hur använder jag mitt särskilda tandvårdsbidrag?

För att du ska kunna använda särskilt tandvårdsbidrag måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

Du behöver inte ansöka om bidraget, men tandläkaren eller tandhygienisten behöver ha ett underlag som styrker din sjukdom eller funktionsnedsättning. Om din tandläkare eller tandhygienist bedömer att du har rätt till bidraget, dras det av från din räkning.

Mer information finner du hos Försäkringskassan, klicka här.

Högkostnadsskydd

 

Hur kan jag ta del av högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet finns till för dig som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv när den överstiger ett visst belopp.

Du kan få tandvårdsersättning genom högkostnadsskyddet om du:

 • Fyller minst 24 år under året
 • Är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln. Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få ersättning genom högkostnadsskyddet.

Vad kan jag använda mitt högkostnadsskydd till?

Din tandläkare eller tandhygienist kan upplysa dig om din behandling ger rätt till ersättning från högkostnadsskyddet eller inte. De flesta behandlingar gör det, men det finns undantag.

Du kan till exempel inte få ersättning för tandblekning och andra former av kosmetisk tandvård.

Tandvård som ingår i en sjukdomsbehandling ingår inte i högkostnadsskyddet för tandvård. För sådan tandvård betalar du regionens vanliga patientavgift och regionens högkostnadsskydd för patientavgifter gäller. För mer information om detta, kontakta din region.

Hur mycket får jag?

Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser eller tandläkarens respektive tandhygienistens priser om de är lägre. Sedan får du ersättning för:

 • 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor.
 • 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.

Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för varje åtgärd som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Åtgärder som ger rätt till statligt tandvårdsstöd är undersökningar och olika slags behandlingar. I referenspriset för en åtgärd ingår också kostnader för material.

Tandläkaren eller tandhygienisten är inte bunden av referenspriset utan får sätta sina priser själv. Om priset för behandlingen är ett högre pris än referenspriset för en åtgärd som ingår i behandlingen, får du inte ersättning för det belopp som överstiger referenspriset utan måste betala det själv.

Högkostnadsskyddet beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som görs under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i ditt högkostnadsskydd. Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling.

Om du använder ditt allmänna eller särskilda tandvårdsbidrag för att betala en del av dina tandvårdskostnader dras bidraget av innan högkostnadsskyddet beräknas.

För vissa behandlingar kan du bara få ersättning som motsvarar en lagning, även om du väljer att sätta in en krona i stället för att laga tanden. På samma sätt får du för vissa behandlingar bara ersättning för en bro, även om du väljer implantat i stället för en bro. Tandläkaren ska upplysa dig om vad som gäller i varje enskilt fall.

Hur använder jag mitt högkostnadsskydd?

För att du ska få ersättning genom högkostnadsskyddet måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

Du behöver inte ansöka om ersättningen, utan din tandläkare eller tandhygienist drar av den från din räkning.

Din slutliga kostnad beror på vilket pris din tandläkare eller tandhygienist tar för behandlingen. De får själva sätta sina priser, men du har rätt att i förväg få en prisuppgift på behandlingen. Om du behöver behandlas vid mer än ett tillfälle ska du få en preliminär skriftlig prisuppgift över den totala behandlingskostnaden.

Mer information finner du hos Försäkringskassan, klicka här.

För dig som inte är inskriven hos Försäkringskassan

För att kunna ta del av högkostnadsskydd och det årliga tandvårdsbidraget behöver man vara socialförsäkrad i Sverige.

Skicka in ansökan (blankett 5456) till försäkringskassan. Nedan har du länken.
Klicka här för blankett på svenska
Klicka här för blankett på engelska

Det går även att ansöka om försäkringen via Försäkringskassans e-tjänst med hjälp av e-legitimation. Nedan har du länken
Klicka här för att ansöka

Landstingets tandvårdsstöd

Du som har vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar eller ett stort behov av vård och omsorg kan få tandvårdsstöd från landstinget. Det kan du till exempel få om du har ett stort behov av omvårdnad, behöver tandvård som ett led i din sjukdomsbehandling eller om du är extremt tandvårdsrädd.

Stöd för dig som har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

 

Kan jag få tandvårdsstöd?

Om du har stora svårigheter att sköta din munhygien eller genomgår en tandvårdsbehandling på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan du få tandvårdsstöd. Du ska dessutom ha någon av följande sjukdomar eller funktionsnedsättningar:

  • Svår psykisk funktionsnedsättning
  • Parkinsons sjukdom
  • Multipel skleros (MS)
  • Cerebral pares (CP)
  • Reumatoid artrit (ledgångsreumatism)
  • Systemisk lupus erythematosus (SLE)
  • Sklerodermi (systemisk skleros)
  • Amyotrofisk lateralskleros (ALS)
  • Orofacial funktionsnedsättning (missbildningar eller kroniska sjukdomar i och kring munhålan)
  • Hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) – om du efter sex månader fortfarande har symtom som gör att du har svårt att sköta din munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandlingen.
  • Sällsynt sjukdom.

Även du som har svårigheter med att äta, tala svälja eller dreglar på grund av en sällsynt sjukdom kan få tandvårdsstödet.

Vad får jag?

Kostnaden för tandvårdsbesöket motsvarar ett vanligt sjukvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet som gäller för annan hälso- och sjukvård. Fasta konstruktioner som till exempel kronor och broar omfattas däremot inte av stödet.

Källa: www.forsakringskassan.se

Mer information hittar ni på Stockholm Läns Landsting, klicka här.

Stöd för dig som har ett stort behov av vård och omsorg

 

Kan jag få tandvårdsstöd?

Du kan få tandvårdsstöd om du har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller om du har ett omfattande och varaktigt behov av vård och omsorg. Det är din kommun som avgör om du har rätt till detta.

Vad får jag?

Du får tandvård för att förbättra din förmåga att äta eller tala eller för att slippa smärtor och obehag i munnen. Kostnaden för tandvårdsbesöket motsvarar ett vanligt sjukvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet som gäller för annan hälso- och sjukvård.Du kan också få en kostnadsfri kontroll av din munhälsa i hemmet eller där du bor. Vid kontrollen får du råd och tips om munhygien och en preliminär bedömning av vilken tandvård du behöver.

Källa: www.forsakringskassan.se

Mer information hittar ni på Stockholm Läns Landsting, klicka här.

Stöd för tandvård som är ett led i din sjukdomsbehandling

 

Kan jag få tandvårdsstöd?

Du kan få tandvårdsstöd om tandvården ingår som ett led i behandlingen av din sjukdom under en begränsad tid. Tandvårdsstödet omfattar tandvårdsbehandling:

 • Av medfödda missbildningar i käkområdet och i ansiktet
 • Av skador i käkområdet eller ansiktet som beror på en sjukdom
 • Av skador på tänderna som uppstått under ett epileptiskt anfall
 • I samband med ett kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling som kräver att du är infektionsfri
 • För dig som har förändringar i munslemhinnan på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar
 • För dig som genomgår en utredning där man misstänker att din sjukdom påverkas av mun- och tandhälsan
 • För dig som får strålbehandling av öron-, näs-, mun- eller halsområdet
 • För dig som har långvariga och svåra smärtor i ansiktet eller käkområdet
 • För dig som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné (andningsuppehåll under sömnen)
 • För dig som har frätskador på tänderna som har orsakats av en ätstörnings- eller refluxsjukdom (sura uppstötningar och halsbränna) och är medicinskt rehabiliterad.

Vad får jag?

Du får tandvård som ingår som ett led i behandlingen av din sjukdom under en begränsad tid. Kostnaden för tandvårdsbesöket motsvarar ett vanligt sjukvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet som gäller för annan hälso- och sjukvård.

Källa: www.forsakringskassan.se

Mer information hittar ni på Stockholm Läns Landsting, klicka här.

Stöd för dig som är extremt rädd för tandvård

 

Kan jag få tandvårdsstöd?

Om du under många år har avstått från tandvård på grund av tandvårdsrädsla kan du få tandvårdsstöd. Du får då tandvårdsstöd för behandling av din tandvårdsrädsla och den tandvård som du får i samband med den. Både tandläkare och legitimerad psykolog, psykoterapeut eller psykiater ska också ha bedömt att du lider av extrem tandvårdsrädsla.

Vad får jag?

Du får den behandling och tandvård som behövs för att behandla din extrema tandvårdsrädsla. Kostnaden för tandvårdsbesöket motsvarar ett vanligt sjukvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet som gäller för annan hälso- och sjukvård.

Källa: www.forsakringskassan.se

Mer information hittar ni på Stockholm Läns Landsting, klicka här.

Stöd för att byta ut tandfyllningar som är allergisk elleröverkänslig

 

Kan jag få tandvårdsstöd?

Du kan få tandvårdsstöd för att byta ut materialet i fyllningar och kronor om du är allergisk eller överkänslig mot tandfyllningsmaterial.

Vad får jag?

Du får den tandvård som behövs för att byta ut tandfyllningarna. Kostnaden för tandvårdsbesöket motsvarar ett vanligt sjukvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet som gäller för annan hälso- och sjukvård.

Källa: www.forsakringskassan.se

Mer information hittar ni på Stockholm Läns Landsting, klicka här.

Stöd för att byta ut tandfyllningar som ett led i din medicinska rehabilitering

 

Kan jag få tandvårdsstöd?

Du som har långvariga sjukdomssymtom kan få tandvårdsstöd för att få dina tandfyllningar utbytta som ett led i en medicinsk rehabilitering.

Vad får jag?

Du som har långvariga sjukdomssymtom kan få tandvårdsstöd för att få dina tandfyllningar utbytta som ett led i en medicinsk rehabilitering.

Källa: www.forsakringskassan.se

Mer information hittar ni på Stockholm Läns Landsting, klicka här.

Stöd för kirurgiska ingrepp i mun, käka eller ansikte

 

Kan jag få tandvårdsstöd?

Du kan ha rätt till tandvårdsstöd om du behöver sådana operationer och behandlingar i mun, käke eller ansikte som oftast behöver utföras på sjukhus. Ett exempel är om du på grund av en käkskada måste sövas ner för att opereras av en käkkirurg.

Vad får jag?

De operationer och behandlingar som omfattas av tandvårdsstödet är följande:

 • Behandlingar av käkfrakturer
 • Käkledskirurgi
 • Kirurgi för att återställa skador i ansiktets olika mjukdelar eller ansiktsskelettet
 • Utredningar och behandlingar av förändringar i munnen som beror på sjukdom
 • Utredningar och behandlingar av smärttillstånd
 • Övriga behandlingar i munhålan, av tänder och käkar som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser

Kostnaden för tandvårdsbesöket motsvarar ett vanligt sjukvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet som gäller för annan hälso- och sjukvård.

Källa: www.forsakringskassan.se

Mer information hittar ni på Stockholm Läns Landsting, klicka här.